Google yorum kartı KVKK

Google Yorum Kartı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metni

1. Veri Sorumlusu

Google Yorum Kartı, Google Ireland Limited (“Google”) tarafından işletilen bir web sitesidir. Google, Türkiye Cumhuriyeti’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Google Yorum Kartı, kullanıcıların yorumlarını toplayarak ve bunları web sitesinde yayınlayarak çalışır. Bu kapsamda, Google, kullanıcıların aşağıdaki kişisel verilerini toplayabilir ve işleyebilir:

 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • Yorum içeriği

Google, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Yorumların web sitesinde yayınlanması
 • Yorumların kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması
 • Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunulması

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Google, kullanıcıların kişisel verilerini, yorumların web sitesinde yayınlanması ve yorumların kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması amacıyla, Google’ın yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarına aktarabilir.

4. Kişisel Verilerin Saklanması

Google, kullanıcıların kişisel verilerini, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklayacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurtiçi veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri, bu haklarını kullanmak için Google’a yazılı olarak başvurabilirler. Başvurular, Google’ın Türkiye’deki temsilciliğine (Google Türkiye Bilişim ve İletişim Hizmetleri A.Ş.) yapılabilir.

6. Veri Güvenliği

Google, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Google, kişisel verilerin korunması için aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişim yetkisini yalnızca yetkili kişilere vermektedir.
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli yazılım ve donanım altyapısını sağlamaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için düzenli olarak denetimler yapmaktadır.